ANUNȚ ANGAJARE ARTIST INSTRUMENTIST

ANUNŢ AUDIȚIE

 

Filarmonica de Stat Oradea organizează Audiție luni, 13 septembrie 2021,  pentru ocuparea prin angajare directă, pe perioadă determinată, a următoarelor posturi contractuale de execuție vacante din cadrul Compartimentului Orchestra Simfonică.

Artist instrumentist – debutant – vioară

Artist instrumentist II. – vioară

Artist instrumentist gr. I. – vioară

Artist instrumentist gr. I. – violă

Șef partidă gr. IA – clarinet

Șef partidă gr. IA – violoncel

Șef partidă gr. IA – violă

 

Pentru a ocupa posturile vacante de artist instrumentist, pe perioadă determinată,  candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale, prevăzute de art. 13 din Ordonanța guvernului nr. 21/2007, cu modificările și completările ulterioare.

are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la audiție şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Studii superioare de specialitate muzicală (interpretare/ instrument)

Disponibilitate pentru program de lucru inegal/ flexibil, inclusiv sâmbăta și duminica, sărbători legale, precum și pentru deplasări;

Capacitate de planificare, organizare și gestionare resurse;

Abilități bune de comunicare și de lucru în echipă;

Înţelegere la nivel elementar a limbii italiene/engleze;

Audiția se va organiza conform calendarului următor, la sediul Filarmonicii de Stat din Oradea, str. Moscovei nr.5, cod poștal: 410001:

 

Data limită pentru depunerea dosarelor: 09.09.2021

Data afișării rezultate după  selecție dosare: 10.09.2021

 

 

Audiția va avea loc în data de 13.09.2021, ora exactă va fi specificată ulterior, în funcție de numărul candidaților la diferite instrumente.

Data afișării rezultatelor în urma audiției: 14.09.2021

Angajarea se va face pentru perioada 20.09.2021-31.08.2022

 

Tematica pentru audiție este după cum urmează :

Vioară:

– J. S. Bach – o parte din Sonatele și Partitele Solo

– W. A. Mozart – Partea I. la alegere,  dintr-un concert pentru vioară

Material de orchestră:
R. Strauss – Don Juan prima pagină

Schumann – Simfonia nr. 2 – Scherzo

Brahms – Simfonia nr. 4, partea a IV-a de la B-D

I. Ceaikovski – Simfonia nr. 4, partea I. de la C-D

 

Violă:

– J. S. Bach – o parte din Sonatele și Partitele Solo

– J. Stamitz – Concert pentru violă, partea I.

Material de orchestră:

Mozart – Uvertura Flautul Fermecat

Brahms – Simfonia nr. 4, partea a IV-a de la B-D

I . Ceaikovski – Serenada pentru orchestra de coarde, partea I.

Violoncel:
J. Haydn – Concertul nr. 1 sau 2, prima parte

Material de orchestră:
L. v. Beethoven – Uvertura Coriolan – 4 măsuri înainte de litera G, până la
L. v. Beethoven – Simfonia nr. 8, partea a III-a – de la măsura 45
P. I. Ceaikovski – Simfonia nr. 4, partea I de la litera P

Berlioz – Simfonia Fantastică, partea a II-a de la cifra 36, până la sfârșit și partea a IV-a de la cifra 54, până la 55.

 

Clarinet:
W. A. Mozart – Concert pentru clarinet partea I. ( La sau Sib la alegere)

Material de orchestră:
P. I. Ceaikovski – Simfonia nr. 4, partea I. și III.
G. Rossini – Uvertura Semiramida
F. Schubert – Simfonia nr. 8, partea II.

 

 

 

Conform art. 13 din Ordonanța guvernului nr. 21/2007, cu modificările și completările ulterioare privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, candidații vor prezenta un dosar de participare care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la audiție care va fi adresată conducătorului Filarmonicii de Stat din Oradea, în persoana Doamnei Manager al instituției sau instituției în sine;

copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior depunerii dosarului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

curriculum vitae, model European conform HG 1021/2004

 

Notă:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării audiției; în caz contrar canditatul va fi declarat respins;

Actul de identitate, documentele de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate atât în copie cât și în original în vederea verificării conformității.

Detaliile sunt disponibile accesând pagina com, Relațiile suplimentare se pot obține la sediul instituției din Oradea, str.Moscovei nr.5, cod poștal: 410001, Oradea, Bihor, România, tel:0259430853, email: filarmonica.oradea@yahoo.com.

Facebook
Instagram
Skip to content